01.03.2017
      Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, гр. Кюстендил има следното инвестиционно предложение:

      „Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода /от разпределителна шахта на кръстовището на ул.“Демокрация“ с ул.“Цар Михаил“, по ул.“Демокрация“ и прилежащите и зелени площи в посока пл.“Велбъжд“ и по ул.“Неофит Рилски“/ гр. Кюстендил.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Водопровода ще започне от разпределителна шахта на кръстовището на ул.“Демокрация“ и ул.“Цар Михаил“. Самото водовземане ще стане вътре в нея, където има монтиран спирателен кран за тази цел. От разпределителната шахта продължава в посока север и оттам върви по ул.“Демокрация“ на 1 м от бордюра по посока пл.“Велбъжд“. Трасето прави чупка и продължава в пространството между областна администрация и Миньорския дом. В т.11 ще се изгради нова разпределителна шахта, която ще бъде за Медико-балнеоложки център „Свети Иван Рилски“ и бъдещи консуматори. Дължината на трасето е 133.57 м. Ще се изпълни от полипропиленови тръби с вградени стъклофибърни нишки. Същите са последно поколение на пазара за тръби и издържат температура от 700С и имат живот 50 години. Те са с най-малко загуби по дължина в следствие триенето, както най-късите температурни удължения.

(описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Няма

3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Обекта ще се реализара на територията на гр. Кюстендил в обхвата на улиците “Демокрация“, “Цар Михаил“ и “Неофит Рилски“.  Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) и/или обекти, подлежащи на здравна защита.

Обектът попада в границите на „Античен и средновековен град Пауталия-Велбъжд“, град Кюстендил – архитектурен и археологически резерват, обявен с Разпореждане на Бюрто на МС№16/21.02.1977 г. Действията в териториалния му обхват се извършват съгласно разпоредбите на ЗКН, както и Наредба №7 на Комитета за изкуство и култура и Комитета за култура и благоустройство за застрояване и опазване на архитектурия и археологически резерват „Пауталия-Велбъжд“.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Не се предвижда използването на природни ресурси по време на строителството

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

Излишните земни маси и строителни отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и ще се депонират на депото на общината край с. Радловци.

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Не се очакват.


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.Информация за контакт с възложителя:
От Петър Паунов – кмет на Община Кюстендил
гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1
Пълен пощенски адрес – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1
Телефон, факс и електронна поща (е-mail):087/ 55 11 66
факс: 078/55 1004
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител - Петър Паунов – кмет на Община Кюстендил
Лице за контакти: Ирина Велкова – гл. експ. „Екология“

II.Характеристики на инвестиционното предложение:    

1.Резюме на предложението.
    
Трасето на водопровода ще започне от разпределителна шахта на кръстовището на ул.“Демокрация“ и ул.“Цар Михаил“. Самото водовземане ще стане вътре в нея, където има монтиран спирателен кран за тази цел. От разпределителната шахта продължава в посока север и оттам върви по ул.“Демокрация“ на 1 м от бордюра по посока пл.“Велбъжд“. Трасето прави чупка и продължава в пространството между областна администрация и Миньорския дом. В т.11 ще се изгради нова разпределителна шахта, която ще бъде за Медико-балнеоложки център „Свети Иван Рилски“ и бъдещи консуматори. Дължината на трасето е 133.57 м. Ще се изпълни от полипропиленови тръби с вградени стъклофибърни нишки. Същите са последно поколение на пазара за тръби и издържат температура от 700С и имат живот 50 години. Те са с най-малко загуби по дължина в следствие триенето, както най-късите температурни удължения.

Полагането на тръбите ще се извърши с необходимата техника, от опитни специалисти, съгласно инструкциите на фирмата-производител. Предвидена е и необходимата топлоизолация на тръбите.Ще се положат върху пясъчна подложка и ще се засипят с нея. След това изкопа ще се засипе с баластра или друг подходящ материал с едрина между 20-30 мм. Трамбоването ще се извърши на пластове с дебелина до 30 см. Фасонните части и арматури ще се изпълнят съгласно монтажния план. Изкопите ще се извършват машинно и ръчно и ще се укрепват по цялата дължина. Както при повечето урбанизирани места, особено в централната градска част, трасето на водопровода за минерална вода ще се наложи да пресече множество от съществуващите подземни комуникации. При всички случаи на пресичане, изкопите ще се извършват ръчно и много внимателно в присъствието на служител на дадената институция

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.    

Град Кюстендил е прочут със своите геотермални извори с лечебни свойства. Те са съсредоточени в разлома, разделящ планината Осогово от Кюстендилската котловина в ивица дълга около километър и широка 200-250 м. Изворите /около 40 на брой / са каптирани в общ резервоар. Дебитът им е бил около 35 л/сек. Температурата на водата при каптажа е около 75 0 С – една от най-горещите в страната. Тя е бистра, безцветна и със силен мирис на сероводород. Притежава доказани лечебни свойства за редица заболявания.

Разширяването на водопреностната мрежа за минерална вода на град Кюстендил се налага от удовлетворяване нуждите и дейността на новоизгражащият се  Медико-балнеоложки център „Свети Иван Рилски“, с оглед осигуряването на качествени балнеологични процедури на гостите му.

3.(Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения. 
 
Няма
4.Подробна информация за разгледани алтернативи.
   
5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
   
Обекта ще се реализара на територията на гр. Кюстендил в обхвата на улиците “Демокрация“, “Цар Михаил“ и “Неофит Рилски“. 

6.(Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията,  в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.    

Полагането на тръбите ще се извърши с необходимата техника, от опитни специалисти, съгласно инструкциите на фирмата-производител. Предвидена е и необходимата топлоизолация на тръбите.Ще се положат върху пясъчна подложка и ще се засипят с нея. След това изкопа ще се засипе с баластра или друг подходящ материал с едрина между 20-30 мм. Трамбоването ще се извърши на пластове с дебелина до 30 см. Фасонните части и арматури ще се изпълнят съгласно монтажния план. Изкопите ще се извършват машинно и ръчно и ще се укрепват по цялата дължина. Както при повечето урбанизирани места, особено в централната градска част, трасето на водопровода за минерална вода ще се наложи да пресече множество от съществуващите подземни комуникации. При всички случаи на пресичане, изкопите ще се извършват ръчно и много внимателно в присъствието на служител на дадената институция.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.    

Не се налага промяна на съществуващата инфраструктура.

На елктронен носител прилагам схема на трасето на водопровода.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
  
„Работна ширина" или „работна зона” е районът, който е определен на Изпълнителя за извършване на работите, както е указано в закона и/или други условия за площадката. В определени случаи тези ограничения може да са показани в чертежите. Изпълнителят трябва да установи особеностите на всички условия или ограничения, отнасящи се за изграждането на съоръжението. 
При работа на съществуващи пътища или улици, работната ширина не трябва да надвишава едната половина от ширината на пътя, включително тротоари или други граници. Като не се противопоставя на това изискване, пътният поток трябва да се поддържа по всяко време, освен ако не е наложително затварянето на улицата. За всеки отделен случай, точните ограничения на работната ширина трябва да се определят от Ръководителя на строителния надзор. Поради наличието на много участъци с малка ширина с разрешение на местните власти и след съгласуване с МВР- КАТ и съгласно проекта за организация на движението може тези улици да бъдат затворени временно за движение.

9.Предлагани методи за строителство.   

„Изкопните работи" представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата. Механизацията и строителните методи трябва да са одобрени от Ръководителя на строителния надзор. Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на Ръководителя на строителния надзор.

Изкопните работи в близост до съоръженията на "ЧЕЗ Електро България" АД-кабели 20 КУ и кабели НН - да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен упълномощен представител. Нанесените щети на "ЧЕЗ Електро България" АД ще бъдат възстановявани от Изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителя открие непредвидени в проектите кабели или маркировки следва незабавно да уведоми съответното представителство на "ЧЕЗ Електро България" АД. Всички пресичания и приближавалия до съоръжения на "ЧЕЗ Електро България" АД следва да се осъществяват съгласно съответните наредби.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за Хидро съоръженията се извършват внимателно без поврежданията на останалата част на настилката от незасегнатото от проекта пътно платно. Асфалтобетоновите покривки се изрязват предварително с фреза /диамантена/ и получения материал се депонира отделно с цел повторното му използване.

Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно нарежданията на Ръководителя на строителния надзор. Целият изкопен материал трябва да бъде струпан по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва препречвансто на тротоари , алеи и други.

Ширината на изкопите за тръбопроводи, шахти и други подземни структури, трябва да са по-големи или еднакви на външния диаметър на шахтената тръба плюс 400 мм. Откосите на изкопите трябва да бъдат, както са посочени в чертежите с детайлното напречно сечение за полагане на тръбопроводи. Каналите могат да се изкопават над нивото на водата със скосени страни, а под нивото на подземните води с вертикално укрепени стени.
 
Каналите трябва да се изкопаят до такава дълбочина, както се изисква по чертежите. Размерът на каналните изкопи трябва да бъде  достатъчен не само да  побира тръбите и подложения материал, но също така да има място за укрепването на страните, и в случай на нужда, да се използва кофраж.
Настилките трябва да бъдат отсечени и премахнати напълно до ширината на канала и докрай по дълбочината на паважа, като това трябва да се извърши по начин, който трябва да остави незасегнати съседните повърхности и пр., и всякакви други инсталации трябва да останат по местата си. Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва са отсечени, равни, с вертикално лице и да следват линията.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно трябва да бъдат отстранявани.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой с дебелина поне 100 мм.

Неподходящият материал на дъното на изкопа трябва да се замени с уплътнен пясък, или чакъл. Засипката трябва да бъде положена и изградена в хоризонтални пластове, като всеки слой не трябва да е по-дълбок от 150 мм. Всеки пласт трябва изцяло да се уплътни чрез механична трамбовка. След завършване на изкопните работи Изпълнителят трябва да уведоми Ръководителя на строителния надзор. Да не се допуска повече от 50 м прокопан - отворен изкоп, без да има готовност за полагане на тръбите. Не трябва да се полагат тръбите, докато Ръководителят на строителния надзор не одобри дълбочината на изкопа.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
  
Не се предвижда използванетона природни ресурси по време на строителството

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.   

Получените при строителството земни маси и строителни отпадъци ще се използват за обратно засипване на изкопа. Излишните земни маси и строителни отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и ще се депонират на депото на общината край с. Радловци.
 
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
   
Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района на разработката.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).   

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.   

Разрешително за строеж.

15.(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
  
Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района на разработката.

16.(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

Преди започване на строително-монтажните работи, изпълнителят е длъжен да съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места, складове и изкопи ще бъдат обезопасени със съответните укрепващи ограждения, предпазни устройства и приспособления. При изпълнение на всички строителни работи стриктно ще се спазват нормите на ТБОТ И ПИПСМР, както и на Нердба №І3-1971 за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Класифицирането на опасностите може да се определи по следния начин:

-затрупване от земни маси при изкопните работи и от строителни отпадъци при укрепващи или демонтажни работи;
-падане от височина;
-удар от падащи предмети;
-поражение от ел. ток;
-работа при неблагоприятни условия;
-невнимание при работа със строителни машини и лека механизация;
-други опасности;

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът по безопасност и здраве за етапа на строителството ще изисква от изпълнителя писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.
   
III.Местоположение на инвестиционното предложение
   
1.(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите,природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.    

Площадката се намира в централна градска част на град Кюстендил. Трасето на водопровода ще започне от разпределителна шахта на кръстовището на ул.“Демокрация“ и ул.“Цар Михаил“. Самото водовземане ще стане вътре в нея, където има монтиран срирателен кран за тази цел. От разпределителната шахта продължава в посока север и оттам върви по ул.“Демокрация“ на 1 м от бордюра по посока пл.“Велбъжд“.
 
Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) и/или обекти, подлежащи на здравна защита.

Обектът попада в границите на „Античен и средновековен град Пауталия-Велбъжд“, град Кюстендил – архитектурен и археологически резерват, обявен с Разпореждане на Бюрто на МС№16/21.02.1977 г. Действията в териториалния му обхват се извършват съгласно разпоредбите на ЗКН, както и Наредба №7 на Комитета за изкуство и култура и Комитета за култура и благоустройство за застрояване и опазване на архитектурия и археологически резерват „Пауталия-Велбъжд“.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.    
3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.    

4.(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,  уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
    
Не се засягат.

4а.(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
   
5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):    

1.(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
    
В хода на работите по разширение на водопреносната мрежа е възможно замърсяване на почвата. В случай, че се получат такива замърсявания, почвата ще се изгребва на дълбочина до 0.2 м под проникването, след което ще се извърши рекултивация.

Възможно е повишаване на шумовото натоварване по време на строително-монтажните работи работи и временна реорганизация на организацията на движение по улиците на разширяване на трасето.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.    

Не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).    

Дискомфорта, причинен по време на строителството ще трае само по време на строително-монтажните работи.

4.Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители и др.).    
   
Само в района на строителната площадка.

5.Вероятност на поява на въздействието.    

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.   

Само по време на строителството. Обратимо въздействие.
 
7.(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.    

Не се очакват значителни отрицателни въздействия.

8.Трансграничен характер на въздействията.
   
Няма.                                                       
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил