28.02.2017
Съобщение на основание §4, ал. 2 от ДР ЗУТ

До Кристина Георгиева Зарева от гр. Кюстендил, ул. „цар освободител” №239, ет. 8, ап. 23

До Кирил Георгиев Пашев от гр. Кюстендил, ул. „вола” №21

      На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със заявление вх. №УТ85/20.01.2017 г. Мария Александрова Прокопова от гр. Кюстендил е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищни нужди” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в обхвата на поземлен имот 013007,  местност Света вода, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи.

      Проектът се намира в община Кюстендил, ет. 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
 
      В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил