24.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
ДО МИЛКА ЙОРДАНОВА САЛМОВА, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН I” №64
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Oбщина Кюстендил Ви съобщава, че със заявление вх. №УТ88/ 23.01.2017 г. „БАСВУЛК” ООД, гр. Кюстендил са внесли за разглеждане и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация  /ИПУП-ИПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II-„База на Наркооп”,  квартал 2в по плана за регулация на гр. Кюстендил. С проекта се предвижда изменение на улично регулационната линия на УПИ II в кв. 2в, откъм улица с о.т. 1724-о.т. 1725 и източната улично регулационна линия на УПИ II, изменение на границите между УПИ XVII-6984 и УПИ XVI-6984 в кв. 2в и с терена на ж.п. линията Кюстендил-София и прилежащия и сервитут за привеждане границите на УПИ II към границите на ПИ 41112.502.330 от кадастралната карта на гр. Кюстендил
Проектът се намира в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил