Начало
15.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. Изток, гр. Кюстендил в обхват и граници на територията, както следва: юг – р. Банщица; север – железопътна линия (Кюстендил – София); изток – първокласен републикански път (I-6) София – ГКПП „Гюешево”; запад – кв. 1в по плана на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
             
Проектът и придружаващата го документация се намират в сградата на Община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19, пл. „Велбъжд” №1.
Проектът за ПУП-ПРЗ е съобщен от Община Кюстендил на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник”  брой 14 от 10.02.2017 г., стр. 56.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Изготвеният проект за ПУП ПРЗ за кв. Изток, гр. Кюстендил може да видите тук.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил