Начало
08.02.2017
ДО РУМЕН НИКОЛОВ КОСТОВ
Ж.К. НАДЕЖДА І №122, ВХ. Ж., ЕТ. 4 , АП. 147
ГР. СОФИЯ

ДО САШО СТЕФАНОВ ЛЮБЕНОВ
УЛ. ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №110
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАНГЕЛИЯ ТРУШКОВА КОСТОВА
Ж.К НАДЕЖДА І №122 , ВХ.Ж, ЕТ. 04, АП. 147
СОФИЯ

ДО ИВО ЙОРДАНОВ МИТЕВ
УЛ. ,,СТОЯН ЛУДЕВ”№ 86
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЛЮДМИЛ ВАЛЕРИЕВ ЗАРЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МИРОСЛАВА ВАСИЛЧОВА ЗАРЕВА
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

    Община Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията обявява на всички заинтересовани лица, заповед №РД-00-1213/21.12.2016г. на кмета на общината за одобряване на изработен проект за изменението на действащ под-робен устройствен план за застрояване (ПУП – П3) в обхвата на УПИ ХІ - 1557, кв. 310 по действащия план за регулация на гр. Кюстендил, за установяване на режим на свърза-но застрояване със съществуващото застрояване в съседния УПИ ХІ - 1557, кв. 310.
    Възложител на проекта за ПУП-ПЗ e ,,БУЛПЛАН ДИНЕВИ” ООД с управител Пламен Жеков Динев от гр. Кюстендил.
   В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват, чрез Община Кюстендил пред Административен съд град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил