Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Бизнес каталог
Населени места
Връзки
Контакти
Фото Галерия
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Долни Коритен"
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги по ЗУТ
Административни услуги по ЗУТ

* Таксата за бърза услуга (до три работни дни) се удвоява, а за експресна услуга (до един работен ден) се заплаща в троен размер.

 • Вписване на промяна в собствеността в разписния лист и/или имотния регистър

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса:
няма
Срок: 14 дни

 • Ограничаване на урегулирани поземлени имоти

Необходими документи:
-Заявление свободен текст
-Документ за собственост
Такса:
0,20 лв./л.м., но не по-малко от 20,00 лв. първоначална такса.
Срок: един месец

 • Издаване на скица

На недвижим имот - необходими документи
- Заявление
- Документ за собственост
Такса в гр.Кюстендил и околностите: 20,00 лв.
Срок: 7 дни
Такса в в селата и другите местности: 10,00 лв.
Срок: 7 дни

За промяна определения устройствен статут на поземлен имот и съседните имоти - необходими документи
- Заявление
- Документ за собственост
Такса* : 40,00 лв.
Срок: 7 дни

За промяна определения устройствен статут на един квартал - необходими документи
- Заявление
- Документ за собственост
Такса* : 80,00 лв.
Срок: 7 дни

За линейни обекти - необходими документи
- Заявление свободен текст
Такса* : 0,05 лв./л.м., но не по-малко от 20.00 лв.
Срок:
 7 дни

С указан начин на застрояване - необходими документи
- Заявление
- Документ за собственост
Такса* : 20,00 лв.
Срок: 14 дни

 • Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца /но не повече от 2 презаверки/

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса: 5,00 лв.
Срок: 1 дни

 • Издаване удостоверения за обстоятелства и факти по териториално и селищно устройство

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
- Копия от строителни книжа /ако е необходимо/
Такса: 15,00 лв.
Срок: 14 дни

Заверяване на преписи от:

Документи и копия от планове и документацията към тях - необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса* : 2,50 лв. формат А4
Срок: 7 дни

Подробни устройствени планове - необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса* : 10,00 лв. на копие плюс действителните разходи по размножаването
Срок:  14 дни

Инвестиционни проекти - необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса* : 5,00 лв. на 1 бр. копие А4
Срок: един месец

 • Изработване на КПИИ

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за собственост
Такса: 15,00 лв.
Срок: 14 дни

 • Издаване разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия

Маса, сергия, указателна и информационна табела - необходими докоменти:
- Заявление
- Договор за наем със собственика на терена
Такса: 20,00 лв.
Срок: 7 дни

Павилион - необходими документи:
- Заявление
- Одобрен инвестиционен проект
- Договор за наем със собственика на терена
Такса: 60,00 лв.
Срок:
7 дни

Сезонен обект - необходими документи:
- Заявление
- Договор за наем със собственика на терена
Такса: 40,00 лв.
Срок: 7 дни

Билборд - необходими документи:
- Заявление
- Договор за наем със собственика на терена
Такса: 200,00 лв.
Срок: 7 дни

 • Издаване разрешение за строеж

Необходими документи:
- Заявление
- Одобрен инвестиционен проект /становище на инженер конструктор за обектите по чл. 147 ал. 1 т. , 3, 5, 7,11 и 12 от ЗУТ
- Документ за собственост
- Квитанция за платена такса
Такси:
- Жилищни сгради 0,30 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 50,00 лв.
- Обществено-обслужващи и производствени сгради и складове с търговска дейност- 0,50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 50,00 лв.
- Сгради от допълващото застрояване, селскостопански сгради и складове без търговска дейност- 0,15 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 15,00 лв.
- Инфраструктурни и други линейни обекти - 0,10 лв./л.м., но не по-малко от 50,00 лв.
- Огради –0,10 лв./л.м., но не по-малко от 20,00 лв.
Забележка: За презаверка на РС-50% от таксите по т.9.
Срок: 7 дни / Бърза услуга - 3 дни- таксата се удвоявя, а за експресна - до 24 часа - се заплаща в троен размер/
 

 • Издаване на заповед за смяна на титуляра в РС

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за собственост
Такса: няма
Срок: 7 дни

 • Издаване удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса* : 20,00 лв.
Срок: един месец

 • Одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за собственост
- Виза за проектиране в случаите по чл. 12 , ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, чл. 51, чл. 59, чл. 133 ал. 6 и чл. 134 ал. 6 от ЗУТ
- Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени със Наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ
- Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ или Решение на ОбЕСУТ в случаите по чл. 143, ал. 3 – чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.
- Решение по ОВОС, когато се налага
- Квитанция за платена такса
Такси:
- Жилищни сгради 0,50 лв./кв.м. РЗП
- Обществено-обслужващи и производствени сгради и складове с търговска дейност –0,60 лв./кв.м. РЗП
- Сгради от допълващото застрояване, селскостопански сгради и складове без търговска дейност –0,50 лв./кв.м. РЗП
- Инфраструктурни и други линейни обекти 0,10 лв./м2
- Комплексни инвестиционни проекти– таксите по т. 11, завишени с 30%.
Забележка: При строежи със смесено предназначение таксите се изчисляват поотделно за всеки обект.
Срокове:
– един месец в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
- 7 дни в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ

 • Попълване на приложения по данъчни декларации

Необходими документи:
- Данъчна декларация
- Документ за собственост
Такса: 5,00 лв.

 • Издаване удостоверение за търпимост на строежите

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
- Нотариално заверена декларация за година на изграждане
- Скица с актуализиран кадастър
Такса* : 50,00 лв.
Срок: 1 месец

 • Издаване удостоверение за съответствие на строеж с одобрени строителни книжа

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
- Екзекутивна документация
Такса: по 15,00 лв. за всяка една от частите на ИП.
Срок: 14 дни

 • Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /чл. 159, ал. 3 от ЗУТ/

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
- Екзекутивна документация
- Квитанция за платена такса:
Такси:
за обекти І категория – 120,00 лв.
за обекти ІІ категория – 100,00 лв.
за обекти ІІІ категория – 70,00 лв.
за обекти ІV категория – 50,00 лв.
за обекти V категория – 10,00 лв.
Срок: 14 дни

 • Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи

ІV категория - необходими документи:
- Писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице
- документ за собственост
- окончателен доклад на лицето, упражняващо СН, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността
- одобрен проект, /заснемане за узаконяване/, екзекутивна документация
- разрешение за строеж /акт за узаконяване/
- протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките от достигнатите контролирани нива
- заверена заповедна книга
- Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
- Констативен акт по чл. 76, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
- документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
- документ от Община Кюстендил за изпълнение изискванията на чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
- договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- допълнителни документи, предвидени в закон, съобразно спецификата на строежа
- квитанция за платена такса
Такси:
- 300,00 лв. за новопостроени сгради
- 100,00 лв. за обекти ІV категория по смисъла на чл. 9 от Наредба №1/2003 г.
Срок: 7 дни

V категория - необходими документи:
- Писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице
- документ за собственост
- одобрен проект, /заснемане за узаконяване/, екзекутивна документация
- разрешение за строеж /акт за узаконяване/
- протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките от достигнатите контролирани нива
- заверена заповедна книга
- Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
- Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
- документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
- документ от Община Кюстендил за изпълнение изискванията на чл. 75, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
- договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- допълнителни документи, предвидени в закон, съобразно спецификата на строежа
- квитанция за платена такса
Такса: 200,00 лв.
- 50,00 лв. за обекти V категория по смисъла на чл. 137, ал.1, т.5 , буква "г" ЗУТ
Срок: 7 дни

 • Цялостна процедура по допускане и одобряване на подробен устройствен план на имот

Необходими документи:
- Заявление от възложителя
- Документ за собственост
- Актуална скица на имота
Такса: 20,00 лв.
Срок: 1 месец

 • Цялостна процедура по допускане и одобряване на изменение на подробен устройствен план по взаимно съгласие между два имота

Необходими документи:
- Заявление от възложителите
- Документ за собственост
- Актуална скица на имота
- Писмена нотариално заверена декларация за съгласие
Такса: 15,00 лв.
Срок: 1 месец

 • Процедура за изработване "план-извадка" в процеса на изработване на ПУП

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за собственост
Такса: 20,00 лв.
Срок: 14 дни

 • Удостоверение за идентичност на имот

Необходими документи:
- Писмено искане от възложителите свободен текст
- Документ за собственост
Такса* : 10,00 лв.
Срок: 14 дни

 • Издаване на акт за приемане и предаване на строителна площадка и СМР при условията на чл. 170, ал. 2 от ЗУТ

Необходими документи:
- Писмено искане от възложителя свободен текст
- Документ за собственост
- Екзекутивна документация
- Копие от нотариална покана
Такса: 1% от строителната стойност на обекта
Срок: При покана

Издаване удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР във връзка с чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:
- Писмено искане от възложителя свободен текст
- Документ за собственост
- Копие от разрешение за строеж /акт за узаконяване/
- Копие от скица /виза/ за проектиране
- Екзекутивна документация – част “АС”, съоръжения или подземни проводи, геодезическо заснемане на строежа с данни за правоспособно лице, извършило заснемането
Такса* : 10,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Издаване удостоверение по чл. 175 от ЗУТ

Необходими документи:
- Писмено искане от възложителя свободен текст
- Документ за собственост
- Копие от разрешение за строеж /акт за узаконяване/
- Копие от скица /виза/ за проектиране
- Екзекутивна документация – част “АС”, съоръжения или подземни проводи, геодезическо заснемане на строежа с данни за правоспособно лице, извършило заснемането
Такса* : 10,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Издаване на разрешение за прокопаване

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Скица, съгласувана с експлоатационните дружества /кабелни телевизии, БТК и "Велбъждгаз"/
- Копие от разрешение за строеж
- Квитанция за платена такса
Такси:
- асфалт – по цени, определени съгласно проведения конкурс за кърпеж на улични настилки
- паваж – съгласно разходни норми на СЕК
- зелени площи – 7,00 лв./кв.м.
Срок: 7 дни

 • Даване административен номер на строеж

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса: няма
Срок:
1 месец

 

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил