Начало
30.09.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
-  собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Драгоман” №2, вх. А -  Георги Стоянов Биджов - апартамент №2, ет. 1, Сеслав Димитров Помпулуски -  ап. 6, ет. 3, Даниела Кирилова Харизанова- ап. 7, ет. 4, Антоанета Кирилова Харизанова – ап. 7, ет.4, Добринка Йорданова Йовчева – ап. 7, ет. 4
-    собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Клокотница” №3, вх. Б
Любка Емилова Колева, ап. 3, ет. 2, Румен Иванов Димитров, ап. 5, ет. 3, Костадин Димитров Костадинов, ап. 7, ет. 4
-    собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Клокотница” №5, вх. В
Цветан Стоянов Евтимов – ап. 5, ет. 3,
че със Заповед №РД-00-894/10.08.2015 г. е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-1169,  квартал 144 по плана за регулация на гр. Кюстендил.
Целта на проекта е промяна на западната и северната регулационни линии на УПИ XVIII-1169 и привеждането им към имотните граници на поземлен имот 41112.500.1555 от кадастралната карта на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Иван Валентиновудушки.
В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административния съд – Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил