Начало
06.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

              
„Община Кюстендил постигна общата цел на проектното предложение по проект „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“, съгласно Договор BG161PO001/5-02/2012/012 за предоставяне на безвъзмез-дна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), При-оритетна ос 5: „Техническа помощ”, а именно: укрепване на капацитета на Община Кюс-тендил за успешно участие в оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020 г. чрез постигане на пълна проектна готовност за подобряване на градската среда, образователна и културна инфраструктура в гр. Кюстендил”. Това обяви заместник-кметът на общината инж. Росица Плачкова по време на заключителната пресконференция, проведена на 02.07.2015г. в заседателната зала на Община Кюстендил.                   

Изборът за най-добро обемно-пространствено решение и за предложените мерки за всеки един от обектите е направен въз основа на проведеното широко обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни и граждани от гр. Кюстендил.                   

Изработени са инвестиционни проекти във фаза: работен проект с обобщена коли-чествено стойностна сметка за всеки от обектите от:

Градска среда
-Изграждане и възстановяване на зона за отдих – парк „Галерията“
-Изграждане и възстановяване на зона за отдих – парк „Театъра“
-Проектиране и изграждане на улица благоустрояване на УПИ XVIII - за озеленява-не, в квартал 270, по плана на град Кюстендил

Образователна инфраструктура
-"Второ основно училище „Даскал Димитрий“
-"Природо – математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“
-ОДЗ „Зорница“;

Културна инфраструктура
- Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“
- Общински театър Кюстендил

Проектите са одобрени и са издадени разрешения за строеж.

Този документ е създаден в рамките на проект B BG161PO001/5-02/2012/012 „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“  , който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил