Начало
30.06.2016
      На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
          Дафинка Борисова Величкова -  от с. Слокощица, ул. „Васил Левски“ №30,
         Николина Борисова Христова -  от с. Слокощица, ул. „Васил Левски“ №30,

      че със Заповед №РД-00-548/15.06.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил базисната  оценка на част от поземлен имот № 67461.70.380 с ползвател Сергей Рангелов Иванов в местност Саманли баир землище на с.Слокощица по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

      Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и, чрез Община Кюстендил пред Районен съд гр. Кюстендил по реда на АПК.


 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил