Начало
30.06.2016
     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на собствениците на апартаменти - гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №229, вх. Д:

1. № 87, ет. 1         5. №96, ет. 3         9. № 104, ет. 5       12. „МАК            
2. № 88, ет. 1       6. №97, ет. 3      10. № 105, ет. 5          КЮСТЕНДИЛ“
3. № 89, ет. 1       7. №99, ет. 4      11. № 106, ет. 5         ЕООД
4. № 95, ет. 3       8. №102, ет.4     12. № 111, ет. 7         

      че със Заповед №РД-00-425/03.05.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в следния териториален обхват: Улична регулационна линия откъм кв. 345 на улица с о.т. 815 до о.т. 782, между кв. 345 и кв. 340, по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. Предвижда се отстраняване на несъответствието между плана за регулация и кадастралната карта (КК) на гр. Кюстендил и привеждане на улично регулационната линия към северната граница на ПИ 41112.503.1541, ПИ 41112.503.1538 и ПИ 41112.503.1537 от КК на гр. Кюстендил.
         
      Възложител на проекта е Община Кюстендил.
         
      Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно – процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му чрез община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил