Начало
30.06.2016
      На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на собствениците на апартаменти - гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №229, вх. В:

1. № 47, ет. 1       5. №59, ет. 5        9. № 66, ет. 7         
2. № 49, ет. 1       6. №61, ет. 5     
3. № 56, ет. 4       7. №62, ет. 5     
4. № 58, ет. 4       8. №63, ет. 6     

      че със Заповед №РД-00-425/03.05.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в следния териториален обхват: Улична регулационна линия откъм кв. 345 на улица с о.т. 815 до о.т. 782, между кв. 345 и кв. 340, по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. Предвижда се отстраняване на несъответствието между плана за регулация и кадастралната карта (КК) на гр. Кюстендил и привеждане на улично регулационната линия към северната граница на ПИ 41112.503.1541, ПИ 41112.503.1538 и ПИ 41112.503.1537 от КК на гр. Кюстендил.

      Възложител на проекта е Община Кюстендил.

      Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно – процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му чрез община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил