Председател

 

Михаела Крумова

 

Правомощия

Председателят на Общинския съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
4. подпомага съветниците в тяхната дейност;
5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, Кмета и заместник-кметовете на Общината, кметовете на кметства, кметските наместници, гости, граждани и журналисти;
11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет-страница на общината (Интернет-страницата на НСОРБ);
13. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
14. следи за спазване на този правилник;
15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Кюстендил.


 
Отчет за дейността на Общински съвет- Кюстендил, Мандат 2015-2019г. и неговите постоянни комисии за периода от 02 юни 2016г. до 29 декември 2016г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Кюстендил, Мандат 2015-2019г. и неговите постоянни комисии за периода от 01 декември 2015г. до 02 юни 2016г.

ОТЧЕТ За дейността на Общински съвет – Кюстендил, мандат 2011-2015г. и неговите постоянни комисии за периода от 1 февруари 2015 г. до 30 юли 2015г.

ОТЧЕТ За дейността на Общински съвет – Кюстендил, мандат 2011-2015 г. и неговите постоянни комисии за периода от 1 август 2014 г. до 30 януари 2015 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Кюстендил, Мандат 2011-2015 г. и неговите постоянни комисии за периода от 23 януари 2014 г. до 30 юли 2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Кюстендил, Мандат` 2011 – 2015 г.,за периода от месец май 2012 г. до месец ноември 2012 г.
 

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил