Начало arrow Образование
Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил
Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие в Община Кюстендил и необходимите документи
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на теритоята на община Кюстендил и необходимите документи за 2016г.
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година, утвърден със Заповед № РД09-143/19.02.2016 г. и изменен и допълнен със Заповед № РД09-444/13.04.2016 г. на министъра на об
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-143/19.02.
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2016г.
 

© 2017 Община Кюстендил