Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Плочата, Кръстато дърво, Змиярник, Янин рид и Висока ливада в землището на с. Търсино, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 02.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-304 от 23.11.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
23.01.2017
    В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един социален работник със Заповед № РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък на допуснатите и недопуснати кандидати по проект "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г."
 
18.01.2017
Съобщение до
ЛИЛИЯ БОРИСОВА ВЪЛЕВА
Ж. К. БАНИШОРА №29, ВХ. Д, ЕТ.4, АП.79
ГР. СОФИЯ
СТОИМЕН КОСТАДИНОВ КЕРЕСТЕЛИЕВ
УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ №57, ЕТ. 4
ГР. СОФИЯ
    
Продължава...
 
18.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
До:
Личка Данчова Войнска от гр. Кюстендил, ул. „Места” №24,  вх. Б, ет. 4, ап. 8
Илиана Димова Декова от гр. София, ж.к. „Сухата река“ №85А,  вх.А, ет.8, ап. 24
Станка Йорданова Танева от гр. София, ул. „Блага Димитрова“ №20
Лилянка Тодорова Григорова от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Петър Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Теодор Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Йордан Петров Григоров от гр. София, ж.к. „Люлин“ №6, вх. В, ет.13, ап. 73
Рилка Тодорова Лепнийска от гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България“ №15А
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №379, прието на заседание проведено на 29.12.2016 г. с Протокол № 16, Общински съвет – Кюстендил, разрешава на ,,АБ -ТЕРМ” ООД  гр. Кюстендил с ЕИК 109569979, представлявано от Христо Михайлов Абаджиев – управител на дружеството да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен  план  /ПУП-ПП/ за определяне на трасе за изграждане на подземна кабелна линия 20кV за  обект : ,,Цех за метални изделия” в  УПИ І-17078, кв. 22А  по плана за регулация на с. Гърляно, общ. Кюстендил преминаващо през поземлен имот ПИ №0.108 , землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил, с ЕКАТТЕ 18352 по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №376, прието на заседание проведено на 29.12.2016 г. с Протокол № 16, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска –„За индивидуална жилищна сграда” и съобразен с изискванията на чл.19 от Наредба №7/22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона ,,с малка височина”  (Жм)  в обхвата на ПИ с идентификатор № 029239, в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с ЕКАТТЕ 44183  по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №378, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2016г.,  Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ конкретизиране на устройствените параметри, съгласно чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за предимно производствена (Пп) устройствена зона за поземлен имот 051374 в землището на с. Жабокрът, с ЕКАТТЕ 29026, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №375, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2016г. и Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „За складов терен” в „За жилищно застрояване” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устроиствени зони  и показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „с малка височина”. Проектът е с обхват ПИ 000039, местност Стрелбище, землище на с. Грамаждано от картата на възстановената собственост. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл.125 ЗУТ.
Продължава...
 
17.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ №17/07.11. 2016 г.


ДО: Наследниците на Надежда Ст. Серафимова
Николай Асенов Манев
Анета Димитрова Стоименова
Благой Стоянов Велинов
Витан Стоянов Велинов
Тодорка Янкова Велинова
Невена Огнянова Крумова
Евелина Огнянова Самарджиева
Елка Стоянова Соколова
Димитър Павлов Соколов
Анка Николова Иванова
Методи Николов Янков
ул. ,,Александър Батенберг” №20
гр. Кюстендил
 
Продължава...
 
17.01.2017
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-35/16.01.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 03.02.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 91 - 100 от 1111

© 2017 Община Кюстендил