Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
18.04.2017


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
 
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.
Продължава...
 
18.04.2017
     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация /до 18.05.2017г./. Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №455, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2017 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхват на ПИ 018011 по картата на възстановената соб-ственост на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на територията на имота от „Нива” в „За жилищно строителство и земеделска територия”. Проектът да е съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и установени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона „с малка височина” (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Искането е направено със заявление вх. №УТ287/09.03.2017 г. от Анелия Йорданова Стоева.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-272/05.04.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за из-менение на действащия подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За производствено складови дейности” и УПИ VI - „За производствено складови дейности”, квартал 93 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
    Исканото разрешение е направено със заявление вх. №УТ440/31.03.2017 г. от Никола Ветаджокоски, като управител на „ВИТАЛИА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Кюстендил.
    Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
07.04.2017

   
   
Днес 07.04.2017 г. (петък) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. март 2017 г. и Заявление с вх. № 94-00-1416/29.03.2017 г. по описа на деловодството на Община Кюстендил и вх. № 280/04.04.2017 г. по описа на ЦПУ и реши:
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №453, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV  за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”.
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №454, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на водопровод за претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци“ в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС".
Продължава...
 
05.04.2017
      Община  Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-260/03.04.2017 г., Кмета на Община Кюстендил  е разрешил  да се изработи  проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР ) в следния териториален обхват:
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-259/03.04.2017г., Кметът на общината е разрешил да се изработи  проект за изменение на действащ подробен устройствен план-изменение плана за регулация (ИПУП-ПР) в следния териториален обхват:
Продължава...
 
30.03.2017
                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                                       На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА
УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ
УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Ж.К. ,,САМОРАНОВО” №18, ВХ. 13, ЕТ. 3, АП. 42
ГР. САМОКОВ
ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ 
Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ
УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ
Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ
ДО ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
УЛ. ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ” 106, ВХ.Б, ЕТ. 1, АП. 42
ГР. ПЕРНИК
ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 91 - 100 от 1159

© 2017 Община Кюстендил