Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
07.12.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и Наредба за реда и условията за обществено обсъждане по чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ, приета с Решение № 40/14.02.2008 г от Общински съвет - Кюстендил, Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с изготвяне на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхвата на кв. „Изток”, гр. Кюстендил, се организира:
 
Продължава...
 
06.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ СЕРБЕЗКИ:
ВЕСЕЛА КРУМОВА МИТОВА
СИМЕОНОВО
УЛ. ,,БОР “ №21
ГР. СОФИЯ

    Община Кюстендил, съобщава на всички заинтересовани лица, Заповед №РД-00-932/12.10.2016г. на Кмета на Община Кюстендил с която одобрява пазарната оценка на ползваната от Венцислав Михайлов Ситнилски от гр. София, земеделска земя от 75 кв. м. в местността ,,Гола Велика”, землище на с. Грамаждано по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) представляваща част от поземлен имот № 17680.39.109, целият състоящ от 675 кв. м. в размер на 61 /шестдесет и един /лева.
    Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и, чрез Общи-на Кюстендил пред Районен съд гр. Кюстендил по реда на АПК.
 
06.12.2016
   Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №17001 може да видите тук
 
05.12.2016
О Б Я В А

   Със заповед № РД-00-1112/02.12.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.12.2016 година от 10,00часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени за поставяне на рекламно-информационни елементи, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Кюстендил.
 
Продължава...
 
30.11.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1082/23.11.2016 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за под-робен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 41112.502.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, УПИ XXV, кв. 1 от парцеларния план на стопански двор - Кюстендил. Про-ектът да е съобразен с изискванията на чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при уст-ройствена зона „Предимно производствена”. С решението е одобрено и заданието за про-ектиране по чл. 125 ЗУТ.
    Искането за изработване на ПУП-ПЗ е направено със заявление вх. №УТ1553/ 28.09.2016 г. от „БОБИ-САТ” ЕООД, гр. Кюстендил с управител Боян Сашев Исталиа-нов.
    Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
30.11.2016
      Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение

      „Създаване на трайно насаждение от череши с изграждане на автоматизирана система за капково напояване и ограда в землищата на селата Соволяно, Драговищица и Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил”
Продължава...
 
30.11.2016
      Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение

      „Създаване на трайно насаждение от сливи с изграждане на автоматизирана система за капково напояване и ограда в землището на село Коняво, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил”
Продължава...
 
25.11.2016
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 ноември – 04 декември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
Продължава...
 
23.11.2016
      На основание Заповед №РД-00-1068/21.11.2016г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
22.11.2016
до: Жельо Иванов Ковачев, Атанаска Йорданова Николова, Кирил Стоянов Кирилов, Слободан Неделковски, Румяна Боянова Крумова, Сречко Василев, Димитър Златанов Иванов, Крум Димитров Крумов, Русе Якимовски, Славян Петров Грънчаров, Димитър Христов Делчев, Владислав Стоянов Йорданов, Георги Стоянов Десподов, Борислава Красимирова Стойчева, Зоран Георгиевски, Емил Пеев.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 91 - 100 от 1079

© 2017 Община Кюстендил