Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
03.05.2017


ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ
ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект BG05M9OP001-2.004-0024 –С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.
Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника, гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2
Продължава...
 
03.05.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №472, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 19.04.2017 г.,  Протокол №20, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 010023 в землището на с. Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство и разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда“  и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
02.05.2017
   
     Днес 02.05.2017 г. (вторник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. април 2017 г. и реши:
Продължава...
 
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-341/25.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
 
Продължава...
 
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-335/24.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 09.05.2017 година от 11,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения и общински терен за поставяне на рекламно-информационни елементи при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и Решение №441/31.03.2017г. на Общински съвет – гр. Кюстендил:
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-329/20.04.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи  план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ), в следният териториален обхват:

Продължава...
 
26.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-322/19.04.2017 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР ) в следния териториален обхват: УПИ І-162 и УПИ ІV-234 в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно, община Кюстендил, като се предвижда УПИ І-162 и УПИ ІV-234 да се обединят и новообразуваният УПИ І в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно да бъде отреден за поземлени имоти 162 и 234.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в местността Ридо, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 24.03.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №ДС-20-90 от 24.03.2017 г. на областния управител на област Кюстендил.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В А

От 27.04.2017г. в Община Кюстендил започва записването на лица с постоянен адрес в гр. Кюстендил, желаещи да добиват строителна дървесина и дърва за огрев за собствени нужди без право на продажба от общинските и държавните гори съгласно чл.111, ал.5 и 6 от закона за горите за отоплителен сезон 2017/2018год. В списъка ще се записва по един член на домакинство.
Максималното количество дърва за огрев е до 10 пространствени кубически метра иглолистни или широколистни.
Записването ще се извършва в стая №47 в Община Кюстендил до 30.06.2017год.
 
24.04.2017
О Б Я В Я В А

На основание Заповед № РД -00-325/ 19.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 81 - 90 от 1159

© 2017 Община Кюстендил