Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
17.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
Собствениците на ПИ №41112.525.43 и 41112.525.44, гр. Кюстендил, местност Хисарлъка по Кадастралната карта на гр. Кюстендил.
    Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-1043/10.11.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил проект за Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
поземлен имот извън границите на урбанизираната територия с идентификатор 41112.525.37, местност Хисарлъка в землището на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за ниско етажно жилищно застрояване“.
Продължава...
 
17.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
До
Маргарита Благоева Дойчинова
от гр.София, ж.к. „Дървеница” №40, вх. А, ет. 5, ап. 13
 
    На основание §4л от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28а, ал. 1 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-00-929 от 12.10.2016 год. на Кмета на Община Кюстендил е одобрена базисната оценка на част от поземлен имот № 16141.100.42 с ползвател Мария Йорданова Вучкова в местност Ракевица (Влахов дол), землище на с. Горна Брестница по плана на новообразуваните имоти, раздадени по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в размер на 100 кв.м. и пазарна оценка в размер на 157 кв. м. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд гр. Кюстендил.
 
16.11.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №329, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2016 г.,  Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територия-та на имота от „нива“ в „За производствено – складови дейности“ и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) в обхвата на ПИ 000999 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост и одобрява заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Валери Божилов Славков. Заявление Вх. №УТ 1569/ 29.09.2016 г.

      Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.11.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №328, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2016 г., Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За малкоетажно жилищно строителство”, като е съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за пра-вила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 025034,  местност Куртевите, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

      Искането е направено със заявление вх. №УТ1452/10.09.2016 г. от Никола Иванов Младенов от гр. Кюстендил.

      Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
14.11.2016
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Раздел I, чл.12 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд и Решение №219/30.06.2016 г. на ОбС - Кюстендил

Н А Р Е Ж Д А М:

На 22.11.2016 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2016/2017 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
11.11.2016
      На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-260 от 18.10.2016 г., Областния управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с идентификатори с идентификатори №16141.110.1, №.16141.110.2, №.16141.110.3, №16141.110.4, №16141.110.5, попадащи в имот  №031046 от КВС на землището на с. Горна Брестница, местност  Бобище, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
02.11.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1001/ 28.10.2016 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за из-менение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в следния териториален обхват:
    УПИ IV- „За производствена база на ГУСВ“ в кв. 2 по регулационния план на индустриална зона на с. Скриняно, общ. Кюстендил. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
    Възложител за изработване на ПУП-ИПР е „ЕС ДАБЪЛ Ю ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД. Заявление Вх. №УТ 1657/13.10.2016 г.
 
28.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд може да видите тук.
Продължава...
 
28.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

1. Марийка Кирилова Младенова
ж.к. ,,Люлин”, бл.09, вх.А, ет.2, ап.8
гр. София

2. Весела Крумова Митова
Район ,,Витоша”, кв.,,Симеоново” Ул. ,,Бор”, №21
гр. София
 
Продължава...
 
28.10.2016
до: Тони Валентинов Златков, Сашо Стойнев Анастасов, Мики Ангеловски, Юлий Георгиев Стойчев, Владимир Герчов Кирилов, Васил Славчов Николов, Даниел Ячев, Марио Данчов Филипов, Елка Маринова Василева, Юли Петров Георгиев, Борислав Петров Георгиев, Тодорка Борисова Панова, Валери Делчов Николов, Любомир Денковски, Кръстинка Йорданова Михалкова, Луиза Йорданова Станкова, Камелия Венциславова Сардовска, Кирил Маринов Костадинов, Спаска Василева Стефанова, Стоил Георгиев Иванов, Росен Станимиров Йорданов, Станислав Йорданов Андонов, Кирил Любомиров Стоименов
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 81 - 90 от 1057

© 2017 Община Кюстендил