Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
27.12.2016
Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение за изграждане на: "Тръбен кладенец за поливни нужди в ПИ N:007057 и Напоителна система за капково напояване на овощни насаждения от сливи" в ПИ N:007057 И ПИ N:006048 землище с. Търсино, с ЕКАТТЕ 73750, Община Кюстендил. Документацията, може да видите тук.
 
27.12.2016
На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотеката на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2017г.
 
21.12.2016
    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1171/14.12.2016г., Кметът на общината е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ИПР) в следния тери-ториален обхват:
Продължава...
 
20.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

    Александър Василев Аврамов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“ №11.
    Пламен Атанасов Велков от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ №48, вх. Б, ет. 1, ап. 12
 
Продължава...
 
16.12.2016
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 ноември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
15.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
    Даниела Иванова Димова - от гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ №62, вх. В, ет. 8, ап. 24
    Теменужка Кирилова Григорова – от гр. Кюстендил, ул. „Тинтява“ №25,
Продължава...
 
14.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЙОРДАН И БОРА СТАНЧОВИ СЕРБЕЗКИ ОТ СЕЛО ГРАМАЖДАНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

До Иво Димитров Спасов- с.Пиперков чифлик, ул. ,,Крум Стоянов”№8, общ. Кюстендил.
До Зорница Пламенова Александрова, Николай Пламенов Спасов- с. Лозен, ул. ,,Ясен(45-та)”, №8, общ.Столична, обл.София
Продължава...
 
13.12.2016
О Б Я В А

    Със Заповед № РД-00-1144/09.12.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.12.2016 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Продължава...
 
08.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР на ЗУТ

    До Екри Исметов Караджов, гр. Кюстендил, ул. „Индустриална” № 2 собственик на ПИ 908, кв. 1 по плана на Стопанския двор в с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
08.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

    До Петър Димитров Пищалов от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.502.604 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
    До Камелия Стойнева Динова от гр. София, наследник на Георги Стоилков Боцев, собственик на ПИ с идентификатор 41112.502.606 по КККР на гр. Кюстендил
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 81 - 90 от 1079

© 2017 Община Кюстендил