Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-335/24.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 09.05.2017 година от 11,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения и общински терен за поставяне на рекламно-информационни елементи при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и Решение №441/31.03.2017г. на Общински съвет – гр. Кюстендил:
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-329/20.04.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи  план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ), в следният териториален обхват:

Продължава...
 
26.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-322/19.04.2017 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР ) в следния териториален обхват: УПИ І-162 и УПИ ІV-234 в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно, община Кюстендил, като се предвижда УПИ І-162 и УПИ ІV-234 да се обединят и новообразуваният УПИ І в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно да бъде отреден за поземлени имоти 162 и 234.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в местността Ридо, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 24.03.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №ДС-20-90 от 24.03.2017 г. на областния управител на област Кюстендил.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В А

От 27.04.2017г. в Община Кюстендил започва записването на лица с постоянен адрес в гр. Кюстендил, желаещи да добиват строителна дървесина и дърва за огрев за собствени нужди без право на продажба от общинските и държавните гори съгласно чл.111, ал.5 и 6 от закона за горите за отоплителен сезон 2017/2018год. В списъка ще се записва по един член на домакинство.
Максималното количество дърва за огрев е до 10 пространствени кубически метра иглолистни или широколистни.
Записването ще се извършва в стая №47 в Община Кюстендил до 30.06.2017год.
 
24.04.2017
О Б Я В Я В А

На основание Заповед № РД -00-325/ 19.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
18.04.2017


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
 
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.
Продължава...
 
18.04.2017
     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация /до 18.05.2017г./. Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №455, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2017 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхват на ПИ 018011 по картата на възстановената соб-ственост на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на територията на имота от „Нива” в „За жилищно строителство и земеделска територия”. Проектът да е съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и установени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона „с малка височина” (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Искането е направено със заявление вх. №УТ287/09.03.2017 г. от Анелия Йорданова Стоева.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-272/05.04.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за из-менение на действащия подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За производствено складови дейности” и УПИ VI - „За производствено складови дейности”, квартал 93 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
    Исканото разрешение е направено със заявление вх. №УТ440/31.03.2017 г. от Никола Ветаджокоски, като управител на „ВИТАЛИА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Кюстендил.
    Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 71 - 80 от 1147

© 2017 Община Кюстендил