Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
24.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
ДО МИЛКА ЙОРДАНОВА САЛМОВА, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН I” №64
Продължава...
 
23.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
      До Екри Исметов Караджов, гр. Кюстендил, ул. „Индустриална” № 2 собственик на ПИ 908, кв. 1 по плана на Стопанския двор в с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-129/15.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
Продължава...
 
22.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-115/08.02.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-„За обществено жилищно строителство” и УПИ I-3322, квартал 74 по плана за регулация на гр. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП – ПЗ) в обхвата на новообразуван УПИ I-1715, 1704, кв. 74. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
22.02.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, приетите с протокол №РД-18-198 от 07.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-20-315 от 05.12.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в изпълнение на влезли в сила съдебни решения за Община Кюстендил както следва:
Продължава...
 
16.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Петър Паунов – кмет на Oбщина Кюстендил, на основание чл. 62а от Закона за водите откривам процедура за изменение на параметри в действащо разрешително за водовземане № 8/29.07.2015 г. от Каптиран естествен извор „Стар каптаж” от находище “Кюстендил” изключителна държавна собственост - № 39 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Oбщина Кюстендил с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите.
Продължава...
 
15.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. Изток, гр. Кюстендил в обхват и граници на територията, както следва: юг – р. Банщица; север – железопътна линия (Кюстендил – София); изток – първокласен републикански път (I-6) София – ГКПП „Гюешево”; запад – кв. 1в по плана на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
             
Продължава...
 
08.02.2017
ДО РУМЕН НИКОЛОВ КОСТОВ
Ж.К. НАДЕЖДА І №122, ВХ. Ж., ЕТ. 4 , АП. 147
ГР. СОФИЯ

ДО САШО СТЕФАНОВ ЛЮБЕНОВ
УЛ. ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №110
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАНГЕЛИЯ ТРУШКОВА КОСТОВА
Ж.К НАДЕЖДА І №122 , ВХ.Ж, ЕТ. 04, АП. 147
СОФИЯ

ДО ИВО ЙОРДАНОВ МИТЕВ
УЛ. ,,СТОЯН ЛУДЕВ”№ 86
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЛЮДМИЛ ВАЛЕРИЕВ ЗАРЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МИРОСЛАВА ВАСИЛЧОВА ЗАРЕВА
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
08.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

    На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
    Камелия Стойнева Динова от гр. София, наследник на Георги Стоилков Боцев, собственик на имот 41112.502.606 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, че със Заповед №РД-00-18/11.01.2017 г. Кметът на община Кюстендил е одобрил проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска, за „Пункт за монтаж и демонтаж на гуми, автомивка, магазини, заведение за хранене” в обхвата на ПИ 41112.502.605 по КККР на гр. Кюстендил, местност Решетка.
    Възложител на проекта е Детелина Димитрова Аначкова.
   В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
07.02.2017
      На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Кюстендил съобщава, че с Решение №377, прието на заседание на Общинския съвет - Кюстендил, проведено на 29.12.2016г., Протокол №16, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поречието на река Банщица, гр. Кюстендил в обхват, територията прилежаща към реката, улици – ул. „Сливница”, бул. „Македония” от осова точка 149, през осови точки 318 и 1018, ул. „Г.С. Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките на източна индустриална зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката и до осова точка 496. Възложител на проекта е Община Кюстендил. План за регулация на р. Банщица между ул. Петър Ников и ул. Овощарска, може да видите тук.

 
07.02.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

Венета Георгиева Атанасова
ж. к. Слатина
ул. ,,Околчица”, № 2, вх. А, ет. 5, ап. 11
гр. София
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 71 - 80 от 1111

© 2017 Община Кюстендил