Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
11.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-13/09.01.2017г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изме-нение на действащия подробeн устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР), с който се предвижда разделяне на УПИ VI-12, кв. 7 и образуване на два нови УПИ: УПИ VI-12 и УПИ IX-12, кв. 7 по ПУП на с. Грамаждано, общ. Кюстендил и е одобрено заданието за проектиране.
Продължава...
 
09.01.2017
О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01
 
О Б Я В Я В А

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за назначаването на един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА /ОЕПГ/ по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с изнесено работно място в гр.Дупница и обхват на дейността - Общините Дупница,Бобов дол, Бобошево и Кочериново на пълен работен ден.
 
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

ДО КИРИЛ ДРАГАНОВ МИХАЙЛОВ, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЛЮДМИЛ ЯНКОВ” №40А
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

ДО ИВАНКА БОРИСОВА ХАДЖИЙСКА И ПЛАМЕН ЖИВКОВ ХАДЖИЙСКИ, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „РАКЛА” №_16
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
Валентина Илчова Яновска от гр.Кюстендил, ул. „Аверки” №11а,
Райна Димитрова Христова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“ бл. 7,вх. A, ет. 8, ап. 22
Чавдар Жеков Попов от гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502,
Продължава...
 
03.01.2017
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-2/03.01.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 10.01.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
03.01.2017
    В изпълнение на решение № 355/29.12.2016 г. и във връзка с приетите с ДВ бр.62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г. изменения на Закона за съдебната власт, Общински съвет - Кюстендил открива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд може да видите тук.
 
29.12.2016
   Във връзка с разпоредбите на БНБ за годишното приключване по банковите сметки, Община Кюстендил уведомява, че на 30.12.2016г. касите за събиране на приходите в брой в Отдел „ Местни приходи“ на ул. „ Христо Смирненски“ 1 и на площад „ Велбъжд“ 1 ще работят до 12.00 часа.
   Деловодството и Отдел „Местни приходи и такси“ ще приемат документи до 15.30 часа.
 
29.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
до МОНИКА КРУМОВА ЛАЗОВА
УЛ. ,,ХРИСТО БОТЕВ” №7
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
27.12.2016
Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение за изграждане на: "Тръбен кладенец за поливни нужди и Напоителна система за капково напояване на овощни насаждения от сливи" в ПИ N:005081, землище с. Търсино, с ЕКАТТЕ 73750, Община Кюстендил. Документацията, може да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 71 - 80 от 1079

© 2017 Община Кюстендил