Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е
         
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-382/09.05.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в следният тери-ториален обхват:
     УПИ ХІІ-1666, кв. 18 по плана за регулация на град Кюстендил.
     Искането за изработване на план-извадка от проекта за ПУП-ПР е направено със заявление вх. №УТ 603/02.0452017 г. от Божидар Трайко Андоновски от гр. Кюстендил.           
     Преписката по заявление с вх. №УТ603/02.05.2017 г. се намира в община Кюстен-дил, пл. ,,Велбъжд”, №1, ет. 1, ст. 19.

Продължава...
 
17.05.2017
     На основание Заповед № РД -00-405/ 12.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
11.05.2017

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
           
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.

Продължава...
 
11.05.2017
     Със заповед № РД-00-389/10.05.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  22.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:


Продължава...
 
10.05.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-383/09.05.2017 г., кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За градина”, квартал 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразувани УПИ III-272, IV-272, V-274, VI-274, VII-274, VIII-274, IX-274, X-274 и XI-274, кв. 14. Ограничителните линии и параметри за застрояване са определени, спазвайки нормативите на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за жилищна зона с малка височина. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
     Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ573/25.04.2017 г. от адв. Красимир Петков Руев, пълномощник на Теменужка Александрова Димитрова и Орлин Владимиров Велинов
     Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
10.05.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за изменение на действащ подробен устройствен план–план регулация и план-застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А и създаване на нови УПИ І-,,За комплексно жилищно строителство” и УПИ ІІ- ,,За обществено обслужване”, идентични с имоти с проектни идентификатори 41112.504.2146 и 41112.504.2147 от кадастралната карта на гр. Кюстендил и се изменя северната граница на УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и ул. ,,Ракла” от плана за регулация на кв. ,,Запад”, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет гр. Кюстендил  и изменение   на подробен устройствен план- план за  застрояване (ПУП - ИПЗ) за УПИ  I - „За комплексно жилищно строителство” в кв.112А, кв. „Запад”,  гр. Кюстендил при  следните устройствените показатели, съгласно чл.20 от Наредба№7/22 декември 2003г:
Продължава...
 
10.05.2017
 
03.05.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

До Кристина Георгиева Зарева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №239, ет. 8, ап. 23
До Кирил Георгиев Пашев от гр. Кюстендил, ул. „Вола” №21
До Даниела Асенова Боянова-Полеганска от гр. Кюстендил, ул. „Рила” №26

Продължава...
 
03.05.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА  ГЕРГИНА ВЛАДИМИРОВА ЛЕПНЕТСКА ОТ СЕЛО ШИШКОВЦИ, ОБЩ.  КЮСТЕНДИЛ :

ДО
РИЛКА ТОДОРОВА ЛЕПНИЙСКА
УЛ. ,,БЪЛГАРИЯ” № 15 Б
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
 ОБЛАСТ МОНТАНА

Продължава...
 
03.05.2017


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
по проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 71 - 80 от 1159

© 2017 Община Кюстендил