Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
10.05.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-383/09.05.2017 г., кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За градина”, квартал 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразувани УПИ III-272, IV-272, V-274, VI-274, VII-274, VIII-274, IX-274, X-274 и XI-274, кв. 14. Ограничителните линии и параметри за застрояване са определени, спазвайки нормативите на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за жилищна зона с малка височина. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
     Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ573/25.04.2017 г. от адв. Красимир Петков Руев, пълномощник на Теменужка Александрова Димитрова и Орлин Владимиров Велинов
     Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
10.05.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за изменение на действащ подробен устройствен план–план регулация и план-застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А и създаване на нови УПИ І-,,За комплексно жилищно строителство” и УПИ ІІ- ,,За обществено обслужване”, идентични с имоти с проектни идентификатори 41112.504.2146 и 41112.504.2147 от кадастралната карта на гр. Кюстендил и се изменя северната граница на УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и ул. ,,Ракла” от плана за регулация на кв. ,,Запад”, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет гр. Кюстендил  и изменение   на подробен устройствен план- план за  застрояване (ПУП - ИПЗ) за УПИ  I - „За комплексно жилищно строителство” в кв.112А, кв. „Запад”,  гр. Кюстендил при  следните устройствените показатели, съгласно чл.20 от Наредба№7/22 декември 2003г:
Продължава...
 
10.05.2017
 
03.05.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

До Кристина Георгиева Зарева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №239, ет. 8, ап. 23
До Кирил Георгиев Пашев от гр. Кюстендил, ул. „Вола” №21
До Даниела Асенова Боянова-Полеганска от гр. Кюстендил, ул. „Рила” №26

Продължава...
 
03.05.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА  ГЕРГИНА ВЛАДИМИРОВА ЛЕПНЕТСКА ОТ СЕЛО ШИШКОВЦИ, ОБЩ.  КЮСТЕНДИЛ :

ДО
РИЛКА ТОДОРОВА ЛЕПНИЙСКА
УЛ. ,,БЪЛГАРИЯ” № 15 Б
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
 ОБЛАСТ МОНТАНА

Продължава...
 
03.05.2017


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
по проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. 
03.05.2017


ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ
ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект BG05M9OP001-2.004-0024 –С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.
Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника, гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2
Продължава...
 
03.05.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №472, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 19.04.2017 г.,  Протокол №20, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 010023 в землището на с. Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство и разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда“  и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
02.05.2017
   
     Днес 02.05.2017 г. (вторник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. април 2017 г. и реши:
Продължава...
 
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-341/25.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 61 - 70 от 1147

© 2017 Община Кюстендил