Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
19.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ  №2/19.07.2017 г.

ДО   
ЧАВДАР КИРИЛОВ ГОГОВ
БУЛ. ,,П. Ю. ТОДОРОВ” №56
ГР. С О Ф И Я 
 
Продължава...
 
19.07.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за  трасе на водопровод, започващо от хранителната тръба на резервоар „Радловци” на кота 710 м., преминаващо през имоти с номера 000106, 000107 / полски пътища – общинска публична собственост/ и 000135– общинска частна собственост по КВС на  з-ще с. Радловци, общ. Кюстендил и достигащо до ПИ 000132.
Проектът за ПУП-ПП е изложен за разглеждане в Община Кюстендил в стая №19.
        
Продължава...
 
19.07.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 128б, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,, Трасе на подземна кабелна линия 20 kV  за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”.    
Продължава...
 
19.07.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №518, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.06.2017 г. и Протокол №22, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе за въздушна линия ниско напрежение (НН) за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България” АД на обект: „Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в поземлен имот (ПИ) 012106, м. Страната, з-ще с. Грамаждано с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи (КВС), преминаващо през ПИ 0.21 - общински път и сервитут, разположен в ПИ 0.21 и ПИ 0.14 от КВС на з-ще с. Грамаждано.
Продължава...
 
19.07.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-655/ 10.07.2017 г. Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация  и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) I - „За партиен дом” и УПИ IV - „За обществено обслужващи дейности”, квартал 58 по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил. Предвиждането на ИПУП-ПР е обединяване на цитираните УПИ в един  УПИ I – „За обществено обслужващи дейности”, а проектът за ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ I - „За обществено обслужващи дейности” да се изработи при спазване на устройствените нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
13.07.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  
Община Кюстендил съобщава на:
БОЙКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Ж.К. ,,ДИАНАБАТ”, № 39, ВХ. Г, ЕТ. 8, АП. 72
ГРАД СОФИЯ


Продължава...
 
13.07.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  
Община Кюстендил съобщава на:
МАРИЯ НИКОЛОВА КОЗАРЕВА
Ж. К. ,,ЛЮЛИН”, БЛ. 633, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 7
ОБЩИНА СТОЛИЧНА
ОБЛАСТ СОФИЯПродължава...
 
05.07.2017
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВАТА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията може да видите тук (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
 
Продължава...
 
05.07.2017
На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-171 от 09.06.2015 г. Областния управител на област Кюстендил е одобрил  план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в местността Ридо, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил.
Възложители на плановете са Бончо Стоичков Десподов и Иван Георгиев Гоцев от с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой  51 от 27.06.2017 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“

 
 
03.07.2017
Със Заповед № РД-00-591/29.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 11.07.2017 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 50 от 1159

© 2017 Община Кюстендил