Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
30.09.2010
      Днес,  30.09.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

     С Предписание изх.№ 94-E-149/29.09.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил се разрешава да се  изработи  проект за подробен устройствен план / План за регулация и застрояване / в обхват ПИ с идентификатор 008042,местност „Дери баба”,  землище с. Ябълково, общ.Кюстендил- с цел промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди –„Изграждане на жилищна сграда”.

Продължава...
 
29.09.2010
      Днес,  29.09.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

      С Предписание изх.№ 93-Д-151/16.09.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил се нарежда да се  изработи  проект за изменение на подробен устройствен план ПУП - /ПР/ за УПИ І- „За читалище и търговски комплекс”, кв.5 по плана на с. Гирчевци , общ.Кюстендил с цел разделянето му и образуване на два нови самостоятелни УПИ І- „За читалище и търговски комплекс” и ХVІ- „За параклис”.
Продължава...
 
29.09.2010
      Днес,  30.08.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

     С Предписание изх.№ 94-И-178/19.08.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - ИПРЗ за ПИ 146, 147, 148, 149 и 150, попадащи в УПИ ІV- за училище и детска градина” от кв.6 по плана за регулация на с.Грамаждано, общ. Кюстендил, предвиждащ образуване на  нови УПИ ІV-„за озеленяване” и VІ- „за жилищно строителство”, VІІ- „за жилищно строителство” и VІІІ- „за жилищно строителство” от кв.6 по плана за регулация на с.Грамаждано.

Продължава...
 
27.09.2010
      Днес,  27.09.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

     С Предписание изх.№ 26-П-44/16.09.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - ИПРЗ за УПИ І- „За гаражна площадка” , кв. 86в по плана на Северна индустриална зона на гр.Кюстендил с цел разделянето му и образуване на два нови УПИ І- „За гаражна площадка” и ІІІ – „ За производствено складови дейности”.

Продължава...
 
27.09.2010
     На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕГОВ – наследник на ползвателя Иван Нейков Стоянов бивш жител на гр.Кюстендил,
Продължава...
 
27.09.2010
     На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на: АННА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА – н-к на бившия собственик на ПИ 84.9  по пом. план  Ви уведомяваме,
Продължава...
 
27.09.2010
      Община Кюстендил кани местната общественост на публично обсъждане по чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, относно смяна на предназначението на ПИ 3339 кв.73, отреден за обществено жилищно строителство, магазини и озеленяване в  административен център за социална рехабилитация – малко етажно застрояване.

       Обсъждането ще се проведе на 05.10.2010 г. от 11.00 ч. в заседателната зала в сградата на Общината.
Продължава...
 
09.09.2010
Покана от Община Кюстендил за доброволно изпълнение на Заповед N:РД-00-646/01.06.2010г. на Кмета на Община Кюстендил, може да видите тук.
Продължава...
 
08.09.2010
     На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на:
     ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЦИНГОВ,
     ХРИСТО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ,
     ВАСИЛ ПЕТРОВ МИЦАКОВ и
     ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА МИЛУШЕВА
– наследници на бившия собственик, че :
Продължава...
 
07.09.2010


       ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД , може да видите тук.


    На основание чл.26.ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения проект на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд.

     В Държавен вестник бр.62 от 10.08.2010г.,е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с който са регламентирани условията за отдаването на земите от Общинския поземлен фонд под наем или аренда, както и условията за отдаване, без провеждане на търг или конкурс. В изпълнение на  разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ  е разработен  настоящия проект на  Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд.

     За прилагането на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд не са необходими финансови и други ресурси, но се очаква да се увеличат финансовите приходи от управлението му.

    Проекта на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд е в съответствие с правото на Европейския съюз, предвид съответствието на основния нормативен акт с него.


                    Петър Паунов, Кмет на Община Кюстендил
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Следваща > Последна >>

Резултати 1071 - 1080 от 1159

© 2017 Община Кюстендил