Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
25.10.2010

     Днес,  25.10.2010 г , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава, че:
 

Продължава...
 
25.10.2010
     Днес,  25.10.2010 г, в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава, че:
 
Продължава...
 
25.10.2010
     Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на ЗОС, съгласно Заповед № РД-00-1174/21.10.2010 г. на  Кмета на Община Кюстендил, а именно:
Продължава...
 
15.10.2010
      Днес,  14.10.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

       С Предписание изх.№ 94-Г-229/14.10.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП - /ИПР/ и /ПЗ/ за УПИ ІІ-371 и УПИ ІІІ- „За кооперация”, от кв.23 по плана на с.Катрище, общ. Кюстендил , преддиждащ изменение на вътрешната дворищно-регулационна линия между УПИ ІІ и УПИ ІІІ, съгласно документите за собственост.

Продължава...
 
04.10.2010
      На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22 б от Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/ и във връзка с писмо Вх.№12-00-118/01.10.2010 г. от Териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното гр.Благоевград е издадена заповед № РД-00-1089/04.10.2010г. на кмета на Кюстендил, съгласно, която:
Продължава...
 
30.09.2010
     На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на:
ПЕТЪР КИРИЛОВ ВУЧКОВ – наследник на бившия собственик Мите П. Воздански,
Продължава...
 
30.09.2010
     На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на:
ИВЕТА ТАЛАЗОВА ИВАНОВА – наследник на бившия собстве-ник Мите П. Воздански,
Продължава...
 
30.09.2010
      Днес,  30.09.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

     С Предписание изх.№ 94-E-149/29.09.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил се разрешава да се  изработи  проект за подробен устройствен план / План за регулация и застрояване / в обхват ПИ с идентификатор 008042,местност „Дери баба”,  землище с. Ябълково, общ.Кюстендил- с цел промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди –„Изграждане на жилищна сграда”.

Продължава...
 
29.09.2010
      Днес,  29.09.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

      С Предписание изх.№ 93-Д-151/16.09.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил се нарежда да се  изработи  проект за изменение на подробен устройствен план ПУП - /ПР/ за УПИ І- „За читалище и търговски комплекс”, кв.5 по плана на с. Гирчевци , общ.Кюстендил с цел разделянето му и образуване на два нови самостоятелни УПИ І- „За читалище и търговски комплекс” и ХVІ- „За параклис”.
Продължава...
 
29.09.2010
      Днес,  30.08.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:

     С Предписание изх.№ 94-И-178/19.08.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - ИПРЗ за ПИ 146, 147, 148, 149 и 150, попадащи в УПИ ІV- за училище и детска градина” от кв.6 по плана за регулация на с.Грамаждано, общ. Кюстендил, предвиждащ образуване на  нови УПИ ІV-„за озеленяване” и VІ- „за жилищно строителство”, VІІ- „за жилищно строителство” и VІІІ- „за жилищно строителство” от кв.6 по плана за регулация на с.Грамаждано.

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Следваща > Последна >>

Резултати 1041 - 1050 от 1136

© 2017 Община Кюстендил