Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
30.06.2011
      ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ППТП)
                                    Дата: 28.06.2011 г.
                     Заем от Световна банка №: 7612 - BG
                   Наименование на заема от Световна банка:
                          "Проект за социално включване"

Продължава...
 
30.06.2011
      На основание Заповед № РД-00-782/28.06.2011 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

Продължава...
 
23.06.2011
     На основание чл. 130 от ЗУТ, със Заповед № РД-00-751/15.06.2011 г. на Кмета на община Кюстендил, е одобрен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идент. 41112.83.501 по кадастралната карта на месгн. "Гола велика, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението, чрез Община Кюстендил до Кюстендилски административен съд по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
22.06.2011
     ДО МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
/ПЪТНА МРЕЖА 000298, М. “КРАЙ СЕЛОТО”, ЗЕМЛ. НА С. РЪЖДАВИЦА/
УЛ. “ДЯКОН ИГНАТИЙ”№9
ГР. СОФИЯ
     ДО ГЕНЧО БОРИСОВ ДЖЕВОВ/собств. на ПИ015028, м.”Край селото”, земл. на с. Ръждавица/
Ж.К. “МЛАДОСТ”№1А, БЛ. 501 ВХ. І, ЕТ. 5
ГР. СОФИЯ
     ДО ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА КИТАНОВА/собств. на ПИ 015040, м. “Край селото”, земл. на с. Ръждавица/
УЛ.”ОВОЩАРСКА”№4А
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
22.06.2011
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-755/ 17.06.2011 г. Кметът на общината е допуснал да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) в следния териториален обхват: УПИ II - “За магазин и сладкарница”, квартал 58 по плана за регулация на село Драговищица, общ. Кюстендил с цел разделянето му на два нови УПИ – УПИ II - „За обществено обслужващи дейности” и УПИ IV- „За обществено обслужващи дейности”.
Продължава...
 
21.06.2011
      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-757/ 17.06.2011 г. Кметът на общината е допуснал да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП - ПЗР) в следния териториален обхват:  УПИ II, квартал 11 по плана за регулация на град Кюстендил с цел разделянето му на три нови УПИ – УПИ II - „За търговски и обслужващи дейности”, УПИ  IV- „За търговски и обслужващи дейности” и УПИ V- „За търговски и обслужващи дейности”.
Продължава...
 
20.06.2011
    ДО СТОЙНЕ АНДОНОВ ЙОВЧЕВ /собств. на ПИ 015021, местн.”Стрелбище”/ С. ЛОЗНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

       ДО КОСТА СТАНОЙКОВ КОСТОВ /собств. на ПИ 015034, местн. “Водопой”/ С. КОПИЛОВЦИ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Продължава...
 
17.06.2011

ДО
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ХАДЖИЙСКИ/собств. на ПИ009105, м. “Бурназо”/
СТЕФАН НИКОЛОВ КЛЯМБАРСКИ/собств. на ПИ009009, м. “Бурназо”/
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА/собств. на ПИ009009, м. “Бурназо”/
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА/собств. на ПИ009009, м.”Бурназо”/
ЙОРДАН СТОИЛОВ КОВАЧЕВ/собств. на ПИ009101, м. “Бурназо”/
ДАФИНКА СТОИЛОВА КОВАЧЕВА/собств. на ПИ009101, м. “Бурназо”/
МИЛАНКА СТОИЛОВА КОВАЧЕВА/собств. на ПИ009101, м. “Бурназо”/
БОРЯНА АНГЕЛОВА КЛЯМБАРСКА/собств. на ПИ009012, м. “Бурназо”/
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЛЯМБАРСКИ/собств. на ПИ009012, м. “Бурназо”/
АСЕН АНГЕЛОВ КЛЯМБАРСКИ/собств. на ПИ009012, м. “Бурназо”/
МИЛАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ/собств. на ПИ009090, м. “Бурназо”/
ЙОРДАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ/собств. на ПИ009090, м. “Бурназо”/
АНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА/собств. на ПИ009090, м. “Бурназо”/
С. ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК
ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ    

Продължава...
 
15.06.2011
      На основание Заповед № РД-00-740/13.06.2011 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
10.06.2011

     На основание  чл.61 ал.3 от Административно-процесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на:
     НОРА МИРЧЕВА ГИКОВА–наследник на бивш собственик МИРЧО АНДОНОВ ЖАБОКРЪТСКИ, че със Заповед № РД-00-686 /01.06.2011 година на Кмета на Община Кюстендил   се дава на Васил Димитров Стоименов от с. Шишковци да придобие собственост върху следния поземлен  имот от плана на новообразуваните имоти, попадащи в  &4 от ПЗР ЗСПЗЗ:

 

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Следваща > Последна >>

Резултати 1041 - 1050 от 1193

© 2018 Община Кюстендил