Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
01.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 2328-633 - до нова шахта в землището на с. Жиленци, община Кюстендил. Проектът е съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил” по трасе, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил (ПИ 000005 – общински път и ПИ 022036 – общински път) по КВС. Възложител на проекта е „Мобилтел“ ЕАД – гр. София.

            Проектът и придружаващата го документация се намират в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая №19.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 87 от 31.10.2017 г.

           На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 
01.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 682 – до нова шахта в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Грамаждано. Проектът е съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил” по трасе, преминаващо през имоти извън регулацията на гр. Кюстендил (ПИ 41112.83.371 – общински път, ПИ 41112.83.388 – общински път, ПИ 41112.83.455 – нива, частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил) и на с. Грамаждано, общ. Кюстендил (ПИ 000051 по КВС).
Възложител на проекта е „Мобилтел“ ЕАД – гр. София.
Проектът и придружаващата го документация се намират в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 87 от 31.10.2017 г.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 
10.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
До Жулиета Георгиева Стоянова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №6,
До Здравка Илиева Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №78,
До Любомир Михайлов Сираков от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Йоаким“ №20, вх. А, ет. 1, ап. 2

Продължава...
 
10.10.2017

На основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ :
ДО ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СЕРБЕЗКА
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕРБЕЗКИ
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
БУЛ. ,,ЦАР БОРИС”ІІІ №328
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. ,,КОСТАДИН ПОПАНДОВ” №4
ГР. КЮСТЕНДИЛ

Продължава...
 
09.10.2017

О Б Я В А

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпило заявление от Ивайло Йорданов Асенов по изработения проект за разпределение от 15.09.2017г. за землищата на с. Берсин и Нови чифлик, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

Община Кюстендил
На 09.10.2017г. от 16:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил

 
06.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че e изработeн проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за опре-деляне на трасе на въздушен електропровод 20 КV за обект, ,,Склад за взривни материа-ли”, намиращ се в поземлен имот ПИ 002060, местност, ,,Синяво”, землище на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС).
Трасето започва от съществуващо ЖР (железорешетъчен стълб) на съществуващ ВЕП 20 кV в ПИ 030005 и преминава през ПИ 030431, ПИ 030090, ПИ 002128, ПИ 002158, ПИ 0020096 и достига до проектен трафопост намиращ се в имот на заявителя ПИ 002157 от Картата на възстановената собственост на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.
Искането за разглеждане и одобряване на проекта е направено със заявление вх. № УТ 1433/12.09.2017г. от ,,АХЕЛОЙ ОПМ” ООД с управител Борис Радански, град София.

Продължава...
 
05.10.2017

    Със Заповед № РД-00-891/02.10.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.10.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Продължава...
 
04.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК

до Димитрина Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б,

Продължава...
 
02.10.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 02.10.2017г.

до: Горан Симонов, Тони Костоски, Киро Коцев, Ангелчо Стойчев, "Нико Власт 7" ЕООД, Деян Стояноски, Ненад Младенович, Владо Колевски

 
27.09.2017

Обява за порвеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждансдки средни или висши училища, в страната и чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г. във военните формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Асеновград, Ямбол И София

Войнишки вакантни длъжности-1

Списък на вакантни длъжности за войници в 101- ви алпийски полк -Смолян

Войнишки вакантни длъжности-2

Списък на вакантни длъжности за войници от военни формирования 54060- Благоевгра и 54990- Враца

Войнишки вакантни длъжности-3

Списък на вакантни длъжности за войници В 4- ти артилерийски полк- Асеновград

Войнишки вакантни длъжности-4

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100- Ямбол

Войнишки вакантни длъжности-5

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610- София

Войнишки вакантни длъжности-6

 

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 11 - 20 от 1159

© 2017 Община Кюстендил