Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
29.06.2017
     Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Йоле Стояновски, "ДЕЛЛКО СБ" ООД, "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД, Стойко Димитриев, Тасе Бошев, Красимир Калоянов Евтимов, Здравка Захариева Димитрова, "КАРАНФИЛОВСКИ" ЕООД, Иван Райчов Янев, Румен Николов Велинов, Иван Стаменов, Детелин Красимиров Йорданов  може да видите тук
 
28.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №94-00-2970/28.06.2017 г.

ДО
ДИМИТЪР ПАВЛОВ СОКОЛОВ
УЛ. ,,АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ


 
Продължава...
 
26.06.2017
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ - УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ - Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ - УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - Ж. К. ,,СВОБОДА” №3, ВХ. 3,ЕТ. 6, АП. 108
ГР. СОФИЯ
          
ДО ДИАНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА - УЛ. ,, АНТИМ І” №27
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ - Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ

ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА - УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР  
           
 
Продължава...
 
21.06.2017
     Със Заповед № РД-00-564/21.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.06.2017 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
21.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-560/ 21.06.2017  г. Кметът на община Кюстендил е разрешил изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил в обхвата на кв. 25.
     С мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация в обхвата на кв. 25 от плана на  гр. Кюстендил се проектира нова улица и се обособяват новообразуваните кв. 25 и кв. 25Б, както следва:
   - В новообразувания кв. 25 се предвижда новообразуваният УПИ I да  бъде отреден „За комплексно жилищно строителство, озеленяване, спорт и атракции, паркинг и трафопост”, а УПИ II, III, IV и V да са „За жилищно строителство”, разположени непосредствено до новопроектираната улица. 
   - В новообразувания кв. 25Б се предвижда да се проектират нови  УПИ I, II и V - „За комплексно жилищно строителство”; УПИ III - „За трафопост” и УПИ IV - „За балнеосанаториум”.
Продължава...
 
21.06.2017
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Стевче Тополчанец, Таня Кирилова Стойнева, Горан Димич  може да видите тук
Продължава...
 
19.06.2017
     Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Георги Асенов Илчев, Иван Емилов Стоилов, Борислава Валериева Петрова, Моника Крумова Лазова, Михайло Николовски, Ирина Димитрова Грънчароваа, Валентин Йорданов Митев, Вержиния Александрова Николова, Виолета Александрова Николова, Нурхайят Любчова Димитрова, Христо Цанков Тошев, Сашко Гижевски, Емил Димитров Симеонов, Росица Георгиева Димитрова, Румен Тончев Миланов, Румен Митков Стоянчов, Иван Христов Милев може да видите тук
Продължава...
 
16.06.2017
     На основание Заповед № РД -00-547/  15.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
14.06.2017
Документация за провеждане на търг с явно наддаване за обект 17002 за продажба на стояща дървесина на корен  може да видите тук
 
14.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №499, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2017 г.,  Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За автокъща и гаражи”, начин на застрояване – свободно с максимална височина до 10 м в обхвата на ПИ 32252, местност Мичевица, землище на с. Слокощица с  ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил по картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 10 от 1112

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил