Начало arrow Работни места arrow В Община Кюстендил
13.12.2017

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА
ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-00-1083/07.12.2017г.
на Кмета на Община Кюстендил

Р Е Ш И:

ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация при Община Кюстендил кандидатите:

1. АДРИЯНА ЗДРАВКОВА МАТУСКА-ГЕОРГИЕВА
2. МАРГАРИТА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация при Община Кюстендил кандидата:

1. ПЕТЯ ТОДОРОВА НИНОВА

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ: Не притежава изискуемия минимален професионален опит за заемане на длъжността

 

Продължава...
 
07.12.2017

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:

1. Педиатър – 0,5 щ. бр.;
2. Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.;

 

Продължава...
 
23.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с предстоящо освобождаване на директор на дирекция «ФСДБ и гл.счетоводител» и Заповед №РД-00-1034/20.11.2017г.

О Б Я В Я В А М:

1. КОНКУРС за длъжността директор на дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация - Община Кюстендил.
Наименование на длъжностното ниво по КДА - ръководно ниво 6Б.

 

Продължава...
 
10.11.2017

Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в "Център за услуги за ранно детско развитие" по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил"

 

 
06.11.2017

     Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността юрисконсулт при отдел "Обществени поръчки- дирекция "Правни дейности" -общинска администрация при Община Кюстендил
    Конкурсната комисия, назначена със Заповед№ РД-00-993/01.11.2017 година на Кмета на Община Кюстендил Р Е Ш И :

 

Продължава...
 
03.11.2017

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г:

07.11.2017 г Яна Георгиева Панайотова 15.00 ч.
07.11.2017 г Елеонора Маргаритова Христова-Спасова 15.30 ч.
07.11.2017 г Наталия Богомилова Барутчийска 16.00 ч.

 
03.11.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ по проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 
19.10.2017

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:


1. Управител – 1 щ. бр.;
2. Логопед – 0,5 щ. бр.

 

 

Продължава...
 
16.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител , във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители със Заповед №РД-00-904/09.10.2017г.


О Б Я В Я В А М:

1. КОНКУРС за длъжността „Юрисконсулт” – 1 (една) свободна щатна бройка при отдел „Обществени поръчки” – Дирекция „Правни дейности” – Общинска администрация - Община Кюстендил.

 

Продължава...
 
06.10.2017

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА УПРАВИТЕЛ  от обявения конкурс за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил.
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

ДАТА                 КАНДИДАТ                                     ЧАС
10.10.2017 г      Антоанина Красимирова Митова     15.00 ч.
10.10. 2017 г     Константина Цекова Цекова           15.30 ч.

Събеседването ще се проведе в Община Кюстендил,кабинет 45.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 10 от 209

© 2017 Община Кюстендил