Последни новини

18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №593, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За къща за гости и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:

Продължава...
 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №592, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 004023, местност Сухата река в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстано-вената собственост. С проектът се променя предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За производствено – складови дейности“.
Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Наташа Николова Колевска от гр. Кюстендил. Заявление Вх. №УТ1323/22.08.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №594, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) 000169 и ПИ 000170, местност Зарева вада в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост. С проектът се променя конкретното предназначение на имотите от „Производствен терен“ в „За машиностроителни, машиноремонтни и метало-обработващи дейности“ и застрояване, съобразено с изискванията на чл. 24 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени показатели .
Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №595, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017г. и Протокол №25 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №002060, местност ,,Синяво”, в землището на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, общ. Кюстендил от Картата на възстановена-та собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначе-нието на територията на имота от ,,Складов терен” в ,,За производствени и складови дей-ности”, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003г. и нормативи от-говарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ 1461/18.09.2017г. от ,,Ахелой ОПМ” ООД, град София чрез представителя Борис Василев Редански.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
17.10.2017

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване и график за събеседването от обявения подбор на социален работник в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001, може да видите тук.

 
16.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител , във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители със Заповед №РД-00-904/09.10.2017г.


О Б Я В Я В А М:

1. КОНКУРС за длъжността „Юрисконсулт” – 1 (една) свободна щатна бройка при отдел „Обществени поръчки” – Дирекция „Правни дейности” – Общинска администрация - Община Кюстендил.

 

Продължава...
 
16.10.2017

Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в "Център за услуги за ранно детско развитие" по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” може да видите тук.

 
13.10.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 16-20 октомври 2017 г. може да видите тук.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 511

© 2017 Община Кюстендил